C.M.K. Vriezenveen opgericht september 1920

Overeenkomst met Wim van Lenthe

Nieuwe dirigent voor CMK Vriezenveen.

Na een proefperiode van bijna twee maanden is de dirigent Wim van Lenthe uit Dalfsen , op voordracht van oud-dirigent Dick Huzen, unaniem gekozen tot vaste dirigent. De leden hebben tijdens de repetitie van dinsdag 9 november 2021 schriftelijk gestemd en na telling van de stemmen bleek dat alle aanwezigen voor benoeming van Wim van Lenthe als dirigent van ons koor waren. Als bestuur willen we Wim hiermee van harte feliciteren. We hopen op een goede, positieve, muzikale samenwerking.

Het koor ziet graag aanmelding van nieuwe zangers. Om diverse redenen zijn zangers afgehaakt, maar gelukkig met de komst van Wim, zijn oud-leden teruggekeerd. Daar zijn we heel blij mee.

Met de komst van Wim studeren we nieuwe nummers in, die, zoals een lid schreef, er als koek ingaan. De repetitieavond van het koor is op dinsdagavond in de suite van de Grote Kerk of CCK2.

Belangstellenden zijn van harte welkom!

Start repetitie op 7 september

Beste mensen,

Gisteren, 30 augustus, hebben we als leden van het CMK elkaar weer ontmoet in CCK2. De laatste keer dat we bijeen kwamen is alweer een jaar geleden. Verheugend was het dat zoveel leden, 29 in getal, acte de présence gaven. Gerrit, onze voorzitter, heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder Dick Huzen die nog altijd een speciaal plekje in ons hart heeft. Dick is 28 jaar dirigent van ons koor geweest. Gerrit memoreerde nog dat bijna iedereen lid is gebleven en was dankbaar dat er het laatste jaar niemand van ons koor is overleden. Wanneer er weer gerepeteerd mag worden zonder 1,5 meter afstand is nog ongewis. Voor en tegens repeteren op korte termijn werd besproken. Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. Ook het toekomstige repetoire werd besproken. We moeten in elk geval stukken zingen die we aan kunnen. Als afsluiting van het officiële gedeelte werd “TEBE POJEM” gezongen. Het klonk bijna als vanouds, alsof de tijd heeft stil gestaan. De eerstvolgende repetitie vindt plaats op 7 september in de Grote Kerk. In de Grote Kerk is voldoende ventilatie terwijl CCK2 hieraan niet voldoet. Aanvang zoals bekend 19.30 uur. We gaan een uur zingen. Na dit uur is er koffie en is de repetitie afgelopen. We gaan er weer voor!!

vriendelijk groet,

Frits

Dinsdag 7 september beginnen weer met zingen

Geranium-actie 2022

Beste mensen,

Het bestuur heeft gisteren vergaderd. Ter sprake is gekomen of er volgend jaar mei

weer een geranium-actie kan worden gehouden. 

De leeftijd van de leden speelt steeds meer een rol.

Uitventen is daarom verleden tijd volgens het bestuur.

Een probleem is ook dat kwekerij Onderdijk uiterlijk  30 juli a.s. moet weten 

hoeveel geraniums er afgenomen kunnen worden door het CMK.

Het bestuur wil graag peilen hoeveel geraniums er kunnen worden ingekocht.

Dus graag voor eind juli bericht aan de secretaris

Een lid kan opgeven hoeveel geraniums hij wil afnemen, voor hem zelf maar

b.v. ook voor familieleden  en kennissen

De te bestellen geraniums kunnen dan bij een nader te bepalen afhaalpunt

in Vriezenveen afgehaald worden.

Opgegeven dient te worden, naast het aantal:

                                   Hangers en/of staanders

                                   Meest voorkomende kleuren: roze, wit, paars en rood

 Het bestuur is benieuwd naar het aantal reacties.  De actie gaat alleen door

bij voldoende deelname.

vriendelijke groet,

Frits

25 jarig jubileum Bertus Ramerman

Dick Huzen als tijdelijke dirigent van CMK

Beste mensen,


Zoals jullie inmiddels weten heeft Henny Hoedeman haar taken als dirigentvan het CMK Vriezenveen  per 1 januari 2021 beëindigd.Welnu, het bestuur heeft zich deze week beraden over de ontstane situatie.Wij zijn blij jullie te kunnen meedelen dat Dick Huzen, onze oud-dirigent,bereid is gevonden de repetities tijdelijk te leiden zodra dit weer mogelijk is vanwege corona.Dick draagt ons koor nog altijd een warm hart toe.Het is wel de bedoeling dat we, eventueel met behulp van Dick, op zoek gaan naar een nieuwe dirigent.


vriendelijke groet,
Frits

Uitnodiging

29 september a.s. nodigen we de leden uit in Cck2 om samen koffie te drinken en om elkaar te ontmoeten in deze repetitieloze tijd. Leden verlangen ernaar om elkaar te zien en bij te praten. Zingen is nog niet toegestaan.

Omstreeks deze tijd is 100 jaar geleden het koor begonnen met zingen o.l.v. meester Lodder. Wat hadden we dit graag met een concert willen gedenken. Alles loopt anders. Zolang er geen toestemming wordt gegeven om te zingen in koorverband, moeten we ons daar bij neerleggen.

In december proberen we wel de rolladeactie te houden. Vorig jaar was een doorslaand succes, vooral de kiprollades vlogen over de toonbank. Dit jaar gaan we onszelf toch overtreffen???

Het koorblad MN komt in september weer uit, zo mogelijk wordt het 29 september aan de leden meegegeven. Ook de sponsors van het blad ontvangen een exemplaar, met daarbij een envelop.

In de maanden november en december is er in het Historisch Museum (Oudheidkamer) een overzichtstentoonstelling van het 100-jarig Mannenkoor en Vriezenveense Harmonie.

100 jaar CMK Vriezenveen.

Het CMK Vriezenveen is 100 jaar  geleden ontstaan. Schoolmeester Bertus Lodder, startte met 22 leden en de repetitie vond natuurlijk plaats in zijn school. Meester Lodder gaf het stokje in 1923 over aan H.J.Brilman sr. uit Almelo. Hij heeft het volgehouden tot 1957 en zijn zoon H.J. Brilman jr. nam het over. Hij was evenals zijn vader een begaafd musicus. In 1980 kwam Dick Huzen uit Nieuwleusen het koor dirigeren. Later kwam dochter Danielle mee om het koor te begeleiden op piano. Dick was tevens de pianostemmer en kende vele musici, die later heel bekend werden: Jan Vayne, Harm Hoeve. In 2007 moest Dick vanwege lichamelijke beperkingen het dirigeren van het CMK overdragen aan de huidige dirigent Henny Hoedeman.

Nu in het jubileumjaar stonden er optredens gepland, maar door de Corona-crisis, is er al veel afgezegd. Zo kon de jaarlijkse geraniumactie niet doorgaan voor Moederdag. ‘t Is te hopen dat de moeders er niet onder geleden hebben.
De concerten in het kader van 100 jaar CMK kunnen geen doorgang  vinden.

Er zijn op moment van schrijven geen repetities, en de grote vraag is wanneer het weer kan opstarten. Momenteel gaan er allerlei rapporten rond waarin gewaarschuwd wordt voor zingen in koorverband. Ook al staat iedereen te springen om weer te beginnen, moeten we toch nog even geduld hebben.

Het bestuur beraadt samen met jubileumcommissie plannen hoe het verder moet.

Gelukkig horen we dat de leden zich goed vermaken en geen ernstige ziekte hebben. Het koorjournaal in coronatijd vermeldt bezigheden van leden. Er wordt veel gefietst, gewandeld en geklust.

Herman Stegeman, die 37 jaar lang het koor gediend heeft als voorzitter, heeft een grote verzameling van foto’s, koorboeken, liturgieën , raambiljetten, verslagen van vergadering nagelaten. Een aantal leden is hier druk mee aan de slag geweest en zodra het kan, wil men dit exposeren. De Vriezenveense Harmonie en koorleden willen in ensembles deze expositie opfleuren, om toch het gevoel te hebben samen iets te doen.

Let op: De Toren van Twenterand publiceert binnenkort een paginagroot verhaal van het CMK Vriezenveen.